Inges Kindlustus

Oluliste andmete muutusega kaasneva riski suurenemise korral on kindlustusandjal õigus küsida täiendavat kindlustusmakset võlaõigusseaduses sätestatud korras. Inges Kindlustus. Leping loetakse sõlmituks pärast kindlustusmakse tasumist. Lepingu ülesütlemine toimub liikluskindlustuse ja võlaõigusseaduses sätestatud juhtudel ja korras. Seltsi kapital ja reservid on investeeritud Saksamaa, Soome ja Eesti suurematesse pankadesse.

Võrdle Ingese liikluskindlustuse hindu | Võrdle kasko- ja.

. Vahendaja tutvustab kliendile ka lepingu tingimusi, sh tüüptingimusi, kindlustusmaksete suurust ning lepinguga seotud piiranguid ja välistusi. Lepingu ülesütlemisel tuleb esitada kirjalik avaldus, milles on näidatud enam tasutud kindlustusmakse tagasisaaja nimi, arvelduskonto ning lepingu ülesütlemise põhjus. Leping jõustub kindlustusperioodi alguskuupäeval. Kindlustusvõtja on kindlustushuviga isik, kes sõlmib sõiduki suhtes liikluskindlustuse lepingu. Tagasiulatuvat kindlustuskaitset ei anta. KINDLUSTUSMAKSE KUJUNEMINE JA LEPINGU SÕLMIMINE Kindlustusmakse kujuneb sõiduki omaniku, kasutaja, kindlustusvõtja ja sõiduki riskihinnangust, vahendustasust ning Ingese maksearvutuse tingimustest lähtudes. Olulised on need andmed, mida kindlustusandja lepingu sõlmimisel küsis. Vahendaja ülesandeks on kindlustusvõtjalt saadud info põhjal välja selgitada kindlustushuvi, teha pakkumus ja selle sobivust vajadusel selgitada. Isikutuvastus – miks ja millal seda vaja on?. Sidevahendi vahendusel sõlmitud leping loetakse sõlmituks kindlustusmakse laekumisele järgnevast päevast.

Kindlustuslepingule kohaldatakse Eesti õigust. Kõik kindlustuslepingust tulenevad vaidlused, sh vaidlused, mille suhtes ei ole suudetud saavutada kokkulepet kindlustuse lepitusorganis, lahendatakse Eesti kohtus. Kindlustuskohustus on liikluskindlustuse seaduse kohaselt sõiduki omanikuna liiklusregistrisse kantud isikul.

Võrdle kasko- ja liikluskindlustuse pakkumisi.

. TEAVITAMISKOHUSTUS Kui pärast lepingu sõlmimist muutuvad lepingu olulised andmed, siis peab klient andmete muutusest kindlustusandjat teavitama. Inges Kindlustuse omakapital on järjepidevalt suurenenud. Kindlustusmakse suurus kuvatakse Ingese müügilahenduses/kindlustuspakkumisel ja kindlustuspoliisil. Seltsi finantsaruandeid kontrollib rahvusvaheline audiitorfirma KPMG.Tekst pärineb Ingese kodulehelt. Lepingust taganemisel tagastame tasutud kindlustusmaksed. Kindlustatavaks esemeks on sõiduk või haagis, mille valdaja vastutust kindlustatakse. Kindlustatud eseme võõrandamisest peab asja võõrandaja või omandaja kindlustusandjale viivitamata teatama. Taganemise kohta tuleb esitada kirjalik avaldus, milles on näidatud tasutud kindlustusmakse tagasisaaja nimi ja arvelduskonto number. Kindlustusperioodi saab kindlustusvõtja ise valida.

I N G E S

. Võrdle Ingese liikluskindlustuse hindu Inges Kindlustus on kahjukindlustusega tegelev kindlustusselts. Kindlustusleping ja kindlustuskaitse kehtivad poliisil märgitud kindlustusperioodi jooksul.. Klient on käesoleva dokumendi kohaselt nii kindlustusvõtja kui ka kindlustatud eseme valdaja.

Kohustuslik liikluskindlustus internetist |

. Kohese kindlustuskaitse andmise korral ei ole kindlustusvõtjal lepingust taganemise õigust

Märkused